Zwiększenie aktywności fizycznej u osób po zawale serca przedłuża życie

W analizie przyjęto, że wystarczający poziom aktywności fizycznej, to co najmniej 30-minutowa aktywność 2 razy w tygodniu. Na tej podstawie pacjentów podzielono na tych stale nieaktywnych fizycznie, pacjentów zwiększających aktywność fizyczną w ciągu roku, pacjentów zmniejszających aktywność fizyczną w ciągu roku oraz pacjentów aktywnych fizycznie na stałym poziomie.

Na podstawie trwającej kilka lat obserwacji ponad 22 tyś. pacjentów po pierwszym zawale serca, biorąc pod uwagę w analizie wiele zmiennych (w tym stopień uszkodzenia mięśnia sercowego po zawale, leczenie farmakologiczne, palenie papierosów i in.), stwierdzono, że śmiertelność w grupie osób stale aktywnych fizycznie w rok po zawale serca w porównaniu do tych nieaktywnych była o 71% niższa.

Chorzy, którzy zmniejszyli poziom swojej aktywności fizycznej w ciągu roku po przebytym zawale mięśnia sercowego mieli o 36% wyższą śmiertelność w porównaniu do pacjentów, którzy utrzymywali aktywność fizyczną na podobnym poziomie.

Pacjenci po zawale serca, którzy zwiększyli swoją aktywność fizyczną w porównaniu do tych którzy pozostawali nieaktywni fizycznie mieli o 59% zmniejszoną śmiertelność w czasie obserwacji.

Dodatkowa analiza wśród pacjentów z pozawałowym uszkodzeniem mięśnia sercowego, wykazała większą korzyść z wysokiej oraz zwiększonej aktywności fizycznej w grupie chorych z większym uszkodzeniem mięśnia sercowego po przebytym zawale serca w stosunku do osób z mniejszym uszkodzeniem serca po zawale.


To badanie pokazuje, że utrzymywanie aktywności fizycznej (co najmniej 2 razy w tygodniu po 30 minut), a także jej zwiększenie w ciągu roku od przebycia zawału serca wiąże się ze zmniejszeniem śmiertelności w kolejnych latach.

Aktywność fizyczna ma bardzo duże znaczenie w zmniejszaniu śmiertelności u osób z uszkodzeniem mięśnia sercowego po przebytym zawale serca.


Przebycie zawału serca nie jest przeciwwskazaniem do aktywności fizycznej, jeśli pacjent lub jego bliscy mają jakiekolwiek wątpliwości, należy wyjaśnić ze swoim lekarzem.Źródło: Ekblom O, Ek A, Cider A et al. Increased Physical Activity Post–Myocardial Infarction Is Related to Reduced Mortality: Results From the SWEDEHEART Registry. J Am Heart Assoc. 2018;7:e010108. DOI: 10.1161/JAHA.118.010108